Jana Šťastná

37 Let, Koordinátorka společenského centra Karas

Židenická zastupitelka, která z prázdného prostoru vytvořila fungující a oblíbené Společenské centrum Karas. Zasadila se o záchranu přírodovědné stanice Kamenačky. Pořádá pravidelné sousedské akce, mezi ty nejoblíbenější patří Sousedský blešák.

Jiří Jedlička

59 Let, Odborný rada – inspektor odpadového hospodářství

Inspektor životního prostředí a židenický zastupitel je známým zastáncem cyklistiky. Chce ozelenit prašné a rozpálené židenické ulice. Rád by se také zasadil o lepší úklid veřejných prostranství v městské části a umožnil lidem lépe třídit odpad.

Karel Heřman

54 Let, Dramaturg TIC Brno, zpěvák

Zpěvák a textař kapely Čankišou a člen Ukulele Orchestra jako Brno má zkušenosti s pořádáním velkých kulturních akcí. Přál by si pro Židenice ještě více zábavy a pestřejší kulturní život. Rád by také zlepšil kvalitu farmářských trhů v městské části.

Tomáš Koláčný

26 Let, Radní města Brna

Člen Rady města Brna pro otevřenost a participaci, autor úspěšného projektu brněnského participativního rozpočtu, předseda brněnské organizace Pirátské strany. Rád by otevřel židenickou radnici i politiku veřejnosti.

Petr Hýl

39 Let, Architekt, urbanista

Architekt a urbanista, hájící zájmy brněnských chodců a cyklistů. Svou praxí, jako pedagog i jako občan usiluje o změnu náhledu na veřejný prostor, jehož podobu namísto přirozených lidských potřeb stále určují spíše technické sítě a doprava. Chce pro Židenice jasná pravidla pro novou výstavbu a kvalitní a živé městské prostory, bezpečné a přívětivé pro všechny uživatele.

KANDIDÁTNÍ LISTINA

pro volby do zastupitelstva konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Volební program 2018

Otevřená a odpovědná radnice

Budeme včas zveřejňovat podklady pro jednání a následně i výsledky hlasování a další dokumenty včetně zápisů z jednání výborů a komisí.

Zavedeme videopřenosy a zveřejníme podrobnější záznamy jednání zastupitelstva (videozáznam, zvukový záznam, doslovný přepis).

Budeme trvat na jmenovitém hlasování Rady městské části a jejích komisí.

Prosadíme možnost elektronické komunikace s úřadem.  

Všichni naši kandidáti podepsali přísný etický kodex, který je zavazuje k odmítání jakýchkoliv neoprávněných výhod. V zastupitelstvu budeme prosazovat, aby se ke stejnému chování zavázali i politici z ostatních politických subjektů.

Zavedeme přehledný a srozumitelný rozklikávací rozpočet.

Poskytneme data o provozu města v podobě tzv. otevřených dat (open data).

Provedeme důslednou kontrolu hospodaření firem a organizací městské části.

Zajistíme, aby peníze z nájemného sloužily k údržbě, modernizaci a rozvoji bytového fondu a veřejných služeb souvisejících s bydlením.

Budeme prosazovat hromadný nákup zboží a služeb a elektronické aukce.

V oblasti veřejných zakázek budeme uplatňovat i sociální a ekologická kritéria.

Zjednodušíme web městské části, u každého úředníka bude uvedeno, co konkrétně má na starost, u každé žádosti bude seznam dokumentů potřebných pro její vyřízení a návod, jak přesně mají občané postupovat.

Podpoříme šetrné zacházení s elektřinou, teplem, vodou, papírem či palivy. Takové chování se ve veřejných budovách musí stát standardem. Podpoříme ekologický provoz úřadů a obecních organizací. Na úřadu MČ a v jejích organizacích a firmách zavedeme použití ekologicky šetrných přípravků. 

K údržbě Židenic nebudeme používat glyfosát. 

Podpora podnikání a zaměstnanosti

Podpoříme všechny efektivní způsoby spolupráce škol a podnikatelské sféry.

Dáme přednost revitalizaci a novému využití nevyužívaných území (tzv. brownfieldů) před zastavováním volné krajiny průmyslovými zónami.

Budeme udržovat komunikaci s podnikateli a zaměstnavateli jako odpovědnými partnery obce.

Zlevníme reklamu v Židenickém zpravodaji pro židenické podnikatele a umožníme jim prezentaci na webu městské části.

Kvalita života v Židenicích

Budeme prosazovat opatření, která zlepší kvalitu ovzduší a životního prostředí. Uvědomujeme si rozmanitost a často protichůdnost potřeb jednotlivých částí obce, zdravé životní prostředí však považujeme za prioritu. Budeme chránit a prosazovat takový rozvoj veřejných prostor, který bude prospěšný lidem i přírodě.

Doprava

Budeme prosazovat komplexní řešení dopravy, kdy spolu problémy automobilismu, parkování, veřejné dopravy, cyklistiky i pěší dopravy úzce souvisí.

Podpoříme zklidňování dopravy v podobě omezování rychlosti v zónách 30 a výstavbu příslušných stavebních prvků na vjezdech do zóny, které zvýší bezpečnost na ulicích a zajistí plynulejší průjezd.

V městské části budeme při rekonstrukcích ulic budovat cyklistickou infrastrukturu, která je v souladu s cyklogenerelem. 

Zavedeme malá i velká řešení pro podporu cyklistiky: cyklopruhy, cyklostezky a stojany pro cyklisty na frekventovaných místech (úřady, kina, restaurace).

Budeme odbourávat bariéry, opravíme chodníky a veřejné prostory. Budeme prosazovat bezbariérové zastávky veřejné dopravy a bezpečné přechody pro chodce, včetně jejich osvětlení.

Životní prostředí

Zavedeme programy ochrany ovzduší včetně podpory přestavby kotlů v rodinných a bytových domech.

Budeme pečovat o již existující zeleň a do veřejných prostranství zařadíme nové moderní zelené prvky. (Konstrukce a domy porostlé popínavými rostlinami, mechové stromy, habrové stěny, zelené střechy atd.) Zabráníme zbytečnému kácení stromů.

Všude tam, kde je to třeba, se zasadíme o realizaci protihlukových opatření a zavedení opatření zklidňujících dopravu. Budeme trvat na tom, aby se při přípravě velkých dopravních staveb počítalo s opatřeními proti hluku již v základním projektu.

Omezíme světelné znečištění, které má negativní vliv na životní prostředí i zdraví člověka.

Budeme omezovat vznik odpadu pomocí environmentálně příznivého provozu radnice a organizací či firem patřících pod obec.

Založíme sběrný dvůr a místní kompostiště. Vytvořený kompost budeme vracet zpět do židenické zeleně.

Usnadníme třídění odpadu výměnou černých popelnic za barevné v bytových domech, nabídkou popelnic na bioodpad a komunitními kompostéry.

Prosadíme projekty sloužící k účelnému nakládání s dešťovou vodou. 

  • Podzemní nádrže na dešťovou vodu u velkých zpevněných ploch (ulice Gajdošova, tramvajová smyčka Stará osada a Juliánov, prostor kolem Albertu na Staré Osadě)
  • Zasakovací plochy (parkoviště před radnicí, parkoviště na Krásného, prostory mezi domy v Juliánově)
  • Zasakovací záhony (kdekoliv v zeleném pásu kolem silnice)

Budeme podporovat podsazování stromů. V případech nutnosti kácení nemocných stromů v předstihu vysadíme stromy nové. 

Budeme prosazovat projekty podporující zájem obyvatel Židenic o obecní zeleň. (Adoptuj si svůj strom, záhon, truhlík)

U každé budovy ve správě městské části zbudujeme rezervoár na zachycení dešťové vody ze střechy.

Do exponovaných a horkem rozpálených veřejných prostranství umístíme v létě tzv. mlžítka, neboli rozprašovače vody, a do parků v Židenicích instalujeme pítka.

Veřejný prostor

Zajistíme pravidelnou údržbu židenických parků, jak z hlediska odpadu, tak odborné údržby zeleně.

Zavedeme pro každý větší park v Židenicích funkci správce parku, který se bude starat o úklid a bude komunikovat s radnicí a městskými firmami tak, jak se nám to již podařilo na Karáskově náměstí.

Změníme fungování příspěvkové organizace sloužící k údržbě Židenic tak, aby efektivněji plnila své úkoly.

Budeme podporovat realizace investičních projektů na základě architektonických soutěží.

Soustředíme se na ochranu architektonického dědictví (včetně ochrany a obnovy památek), ale také na rozvoj moderní architektury a urbanismu.

Prosadíme maximální využití veřejných prostor pro komunitní a spolkové aktivity. (Sousedské blešáky, Sousedské sázení, farmářské trhy atd.)

Regulační a územní plány budeme odpovědně konzultovat s odborníky i občany.

Podpoříme komunitní zahradničení.

Sociální oblast, bydlení a zdravotnictví
Sociální služby, bydlení a boj proti sociálnímu vyloučení

Vyvineme maximální úsilí, aby lidé mohli důstojně dožít ve známém prostředí; tam, kde síly rodiny nestačí, je chceme podpořit za spolupráce neziskových organizací a sociálních služeb.

Nastavíme rovné a transparentní podmínky (nejen finanční) podpory všem poskytovatelům sociálních služeb včetně střednědobého výhledu.

Pro ty, kteří se bez permanentní asistence již neobejdou, připravíme nabídku různých způsobů bydlení a péče odpovídající jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Budeme podporovat zapojení a integraci znevýhodněných skupin občanů.

Zajistíme širokou nabídku služeb pro seniory včetně volnočasových a komunitních aktivit.

Podpoříme vznik a rozvoj sítě startovacích bytů pro mladé rodiny.

Bezpečnost

Budeme s Městskou policií aktivně jednat o navýšení počtu strážníků vyčleněných pro Židenice.

Budeme aktivně vystupovat proti extremismu a všem jeho projevům.

Podpoříme komunitní povahu policejní práce a starost o svěřené okrsky.

Zajistíme bezpečnější cesty dětí do škol (ve spolupráci s neziskovými organizacemi).

Školství a podpora rodin s dětmi

Budeme dál podporovat chod Přírodovědné stanice Kamenačky.

Budeme dále podporovat provoz center pro děti a seniory, kde jsou v nabídce aktivity zdarma. Přejeme si, aby volnočasové aktivity nebyly jen pro vyvolené a mohl si je v základní míře dovolit každý.

Otevřeme nové komunitní centrum pro dospívající, které bude fungovat na podobném principu jako Společenské centrum Karas. Jeho chod budou zajišťovat sami dospívající pod dohledem koordinátora. V tomto centru budou děti trávit čas smysluplně, budou zde mít prostor jak na hraní, tak učení. 

Prosadíme spolupráci institucí neziskového sektoru a jejich finanční podporu radnicí. (Sokol, PS Kamenačky, chovatelská stanice)

Zajistíme dostatečnou nabídku předškolních zařízení, které umožní návrat rodičů do zaměstnání.

Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže včetně nízkoprahových zařízení.

Budeme podporovat kvalitnější a zdravější stravování ve školských zařízeních, prosazujeme omezení automatů s nezdravými potravinami.

Pomůžeme školám zvyšovat rozmanitost nabídky školních vzdělávacích plánů.

Podpoříme rozšiřování moderních aktivit knihoven jako komunitních center se širokou nabídkou služeb.

Zajistíme vytvoření dětských koutků, míst na přebalování a kojení v budovách veřejných institucí a dalších městských zařízeních.

Prosadíme zřízení dětského koutku a instalaci přebalovacích pultů v prostorách Dělnického domu.

Zlepšíme vybavení dětských hřišť a jejich zajištění před vandalismem a znečišťováním.

Podpoříme účast mládeže na veřejném dění.

Podpoříme školy při zajišťování asistentů pro děti s postižením.

Podpoříme rozvíjení tzv. průřezových témat rámcových vzdělávacích programů na základních školách (tedy environmentální výchovu či výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech), dále pak podpoříme výuku vedoucí ke zvýšení finanční a počítačové gramotnosti a zkvalitnění jazykové přípravy žáka.

Budeme spolupracovat a podporovat mateřská centra, centra sociální péče, nízkoprahové kluby a další aktivity občanské společnosti.

Kultura a sport

Na akcích městské části budeme používat jen vratné kelímky, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Zasadíme se o vyvážený program kulturních akcí pořádaných Dělnickým domem.

Podpoříme kulturní rozmanitost, zejména podporou menšinových a nekomerčních druhů kultury formou otevřených, transparentních grantových řízení.

Podpoříme konání komerčních kulturních akcí na území Židenic.

Podpoříme začínající a inovativní kulturní akce i společenské aktivity s širším přesahem do života komunity.

Město samo by nemělo organizovat komerční sportovní a kulturní akce, ale vytvořit podmínky, aby mohly být realizovány širokou paletou neziskových organizací, sportovních klubů, soukromých podniků nebo škol.

Nabídneme neobývané, či jinak neužívané prostory ve vlastnictví města k využití na nekomerční kulturní a komunitní projekty.

Budeme prosazovat využití budovy městských lázní pro účely, které budou respektovat kulturní hodnotu této památky.

Budeme prosazovat rekonstrukci židenické smuteční síně.

Budeme zviditelňovat slavné židenické rodáky, na které by měli být obyvatelé Židenic hrdí.

Uspořádáme festival židovské kultury.

Budeme podporovat veškerý židenický sport, ne jen fotbal a tenis.

Budeme pořádat farmářské trhy střídavě na Karáskově náměstí a Juliánovském náměstí. Na nich budou prodávat své produkty lokální prodejci. Podpoříme akce typu výprodeje ze zahrádek.

Uspořádáme Židenický food festival, fashion market a vrátíme Židenicím tradiční akce jako fašank.

V zimním období budeme provozovat kluziště, kde budou bruslit děti ze židenických škol.

Nabídneme legální plochy pro umístění grafitti. 

Budeme pokračovat v budování běžeckých tras a cyklostezek.

Budeme se dál účastnit akcí jako Překročme řeku, které podporují zpřístupnění řek.

Budeme pořádat pěvecké a jiné talentové soutěže mezi žáky všech židenických škol a školek.

Uspořádame divadelní festival. 

Chceme Šťastné Židenice! Vy taky?

Osobnější, přívětivější a zajímavější.

Židenice prošly od doby, co je Jana Šťastnázastupitelkou, velkou proměnou. Nejenom Společenské centum Karasdíky její práci funguje, jak má. Ještě jsme ale neprosadili všechny naše  nápady, jak lidem život v Židenicíchzlepšit. Abychom mohli v naší městské části lépe dýchat, smysluplněji trávit volný čas a naplno si užívat nejrůznějších komunitních akcí, potřebujeme vaši podporu. Pomozte nám Židenice uklidit a nechat rozkvést.Dejte nám šanci prosadit vznik komunitního centra pro mládež, pořádat farmářské trhy v parcích ne na parkovištích i zaměstnávat správce parků. Přispějte nám na volební kampaň a pomozte nám z Židenic udělat Šťastné Židenice. Čím víc budeme vidět, tím větší máme šanci vyhrát volby!